ორშაბათი, 08.03.2021, 02:55მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა

საიტის მენიუ

ჩვენი გამოკითხვა

შიაფასეთ ჩემი საიტი
სულ პასუხი: 1808

მოგწონთ ჩიპიზაცია?

ხართ მომხრე ჩიპიანი პასპორტების და ბარათების !?
სულ პასუხი: 2396

მოუსმინეთ

სტატისტიკა

web site analyser
სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0

სოციალური ქსელები

წიგნი მ. გიორგიზე

წ

დღესასწაულები

საათი/კალენდარი

საიტის მეგობრები

ჩვენი ბანერი

ჩვენი ბანერი


                                                                

შესვლის ფორმა

ლოგინი:
პაროლი:

ძებნა

მინი-ჩეთი

200

9/11 ეშმაკი

ანგელოზი გალობისას

მამა გაბრიელის ხმა

სასწაულები

მოლაპარაკე ხატი

სასწაულები

ფაილების კატალოგი
მთავარი » ფაილები » რელიგია/Religion » მამა გიორგი ბასილაძე

მამა გიორგი ბასილაძე
23.01.2011, 19:38

kiTxva: mama giorgi, Tqven xSirad axsenebT cocxal _ dRes moqmed wmidanebs. mogviteveT, magram dRevandel eklesiaSi am mcnebas, cota ar iyos, sxva TvaliT uyureben. erTma sasuliero pirma isic Tqva: `sad naxeT wmidanebi da vin arian wmindanebi dReso?!..~

 

pasuxi: naxeT ra dReSia Cveni cnobiereba!... Tumca ra gasakviria, sul ociode wlis win dedamiwis 1/6–ze adamianebs umtkicebdnen: `RmerTi ar arsebobso~.

im sasuliero pirs hkiTxeT erTi: `eSmakebi Tu arian da sad arian-Tqo?.~ Tu eSmakebi ar arian, maS visRa ebrZvis Cveni eklesia?! Tu eSmakebi arian da isini aq arian, icodeT, rom wmidanebic aq arian! RmerTs wmidanebi yovelTvis hyavda qveyanaze da eyoleba, miuxedavad imisa, xedaven Tu ara maT codvebiT suldabnelebulebi!... adamianebs, didi tanjvisa da vnebaTa daTrgunvis fasad, dResac ise, rogorc Zvelad, sicocxleSive eZlevaT wmidanobis dasturi RmrTisagan, rogorc udidesi jildo. wmida ioane oqropiri ara Tu, aRiarebda dedamiwaze calkeuli wmidanebis yofnas, aramed, naxeT, ras ambobda: `x a l x s   Seadgenen  w m i d a n e b i  da ara brbo!~

ar arsebobs adamianTa moRvaweobis arc erTi sfero, arc erTi fena, sadac wmidanebi ar moqmedeben. erSi wmidanebis saidumlo moqmedeba Zalian didi da saintereso Temaa... dResdReobiT yvelafer amas, ubralod, ver gaigebT da SeiZleba `yovlismcodne da Tavdajerebulma marTlmadidebelma~ –aTasgvari mkrexeloba,  mwvalebloba da xiblSi yofna mogvaweros, amitom wmidanebi am saidumlos eris cnobierebis amaRlebasTan erTad nel-nela gagvixsnian. ise imaT, vinc `Zalin bevri ician marTlmadideblobaze~, minda wminda werilidan Sevaxseno: `rac ar gesmis, imiT mxolod gaoceba SegiZlia, mis uaryofas ki nu gabedav!~. yvela n a m d v i l i mRvdeli wmidania...  m R v d e l i, romelic ar aris wmidani, ar aris WeSmariti mRvdeli!!!

wmidanebi, ara marto samRvdelo an sabero dasSi moRvaweoben, aramed saidumlod moqmedeben codvil adamianTa wreebSic maT gadasarCenad. swored saidumlo wmidanebi ukvalaven gzas codvilebs eklesiaSi misasvlelad, xolo eklesiaSi moqmedi wmidanebi ki amzadeben maT sasufevlisaTvis. adamianTa modgmaSi wmidanebi arian is rCeuli RvTiskacebi, romlebmac ucdomlad ician samoTxisaken mimavali gza. mxolod maT uwyian, rogor gaiyvanon wuTisoflis junglebidan codvili adamianebi da aiyvanon caTa sasufevelSi. rogorc caze varskvlavebi gansxvavdebian erTmaneTisagan zomisa da sikaSkaSis mixedviT, ise wmidanebic gansxvavdebian Zalisa da suliwmindis niWis mixedviT. zogi wmidani suliwmidis madlis matarebelia, zogi ufro didi, suliwmidis WurWelia... jerjerobiT mets ver getyviT, arada, saTqmeli Zalian bevria... erTi icodeT, es codna yvelaze win Cven, qarTvelebs gagvexsneba!...

hoo.. araa saintereso, didi vaJa fSavela rogor esvena 20 weli uxrwnelad miwaSi?!...

erTxel erTi Tavxedi iyo amosuli, xalxs velaparakebodi, sityva gamawyvetina da miTxra: `sad arian wmidanebio?.. da Tu arian, ras gvemalebian? ratom ar gvexmarebiano?!~.

 _ naxeT, ras mekiTxeboda?!.. mindoda mexeTqa cxvirSi, radgan mas wmidanebi ki ar ainteresebda, armed borotis ZaliT CemTan dava undoda!...

 qriste RmerTi CamobrZanda, xalxSi dadioda. rava, daimala Tu? ar Tqva vin iyo Tu?! ar gamoavlina, RmerTi rom iyo.?! aTasobiT mSieri gaaZRo. micvalebulebi aRadgina, xeibrebi da brmebi gankurna. ra sikeTeebi ar Caidina. rava miiRes?!.. igive xalxma ar acva jvars?! Tu imas ityviT, uriebis sinodma ver icno qristeo?... maT icnes qriste, magram mainc jvars acves!.. ver miiRes ki ara, ar miiRes, radgan qriste RmerTma uTxra maT: `Tqven mamaTqvenis saqmes akeTebT. mamaTqveni eSmak arso~. dRes ggoniaT bevri ver xedavs wmidanebs?! xedaven da ar undaT. bevri ki marTlac ver xedavs, isic Tavisi codvebis gamo.

wmidanebi moqmedeben da aRasruleben RmerTis davalebebs da moqmedeben RvTisgan dadgenili normebiT. Sen rom ver xedav, gana wmidanis bralia?!.. amaT undaT, saswaulebiT daumtkicon wmidanebma!...Qqriste RmerTi ki brZanebs: `boroti modgma eZebs saswauls, magram ar miecema, garda ionas saswaulisa.~ saswauli wmidanisaTvis Cveulebrivi ramaa, magram aq saqme imaSia, ra Sedegi eqneba mas codvilze, waadgeba mis suls, Tu codvas ufro daumZimebs. saswaulic ver moaqcevs zogierTebs. wmidanebma ician es da Cveulebriv cxovroben xalxSi. rava, icnes wmidani, iTxoves daxmareba da wmindani ganudga? ar daexmara? ase ar xdeba...

yoveldRe aTasobiT saswauli aResruleba, magram ara im formiT, rogorc codvil da gulborot xalxs ainteresebs, radgan maTi es interesi borotisganaa. mze yvelas erTnairad anaTebs da aTbobs, magram Sen Tu ver grZnob, es arc mzis bralia da arc imas niSnavs, rom mze ar arsebobs! Sen RmerTi ar gainteresebs da ginda wmidani ixilo da dagexmaros?. wmidanebs RmerTi uyvarT, maTTvis RmerTia yvelaferi.  wmidani rwmenis moSurnea. Sen ki RmerTis arc erT mcnebasa da Segonebas ar asruleb. siZulviliT, garyvnilebiT, avazakurad cxovrob da kide pretenzia gaqvs daxmarebisa?!.. daxmareba ar aris, rom RmerTi kidev amdens giTmens da dros gaZlevs moqcevisaTvis?!.. kaci kacs ar hgavs, qali _ qals!.. aRarc adaTi, aRarc zrdiloba. qali ufrosobs, iviwyebs samSoblos, rjuls, ojaxs, saxels, namuss da yvelafers!... eSmakis WurWlebad qceulan da kidev utifrad iTxoven: `sad arian da rad ar gvexmarebian wmidanebio?~

_ vai, Tqve glaxebo! male naxavT, wmidanebi rom arian da mere rogorebi!..

wmidanebi marto keTilebi ki ar arian, aramed sastikebic. wmidanebs mxolod gankurneba ki ar SeuZliaT, senis Seyrac ZaluZT.  wmidanebs mxolod nugeSiscema ki ar SeuZliaT, SiSis zariscemac ZaluZT. wmidanebi marto mSvidobismyofelni rodi arian. isini uZleveli da daundobeli meomrebic arian. Tqven Tqveni avadmyofuri da codviT dabnelebuli gonebiT, warmosaxul wmidanebs eZebT. aseTebi namdvilebi ar arian! Tqven iseT wmindanebs eZebT, rom Wkua iqiT daarigoT da aswavloT. egeTebi RmerTis wmidanebi ar arian. Tqven iseTi  wmidanebi gWirdebaT, rom Tqveni garyvnileba, usamarTloba, samSoblosa da eklesiis Ralati, RvTis gmoba, Zarcva, qurdoba da kidev bevri ram unaneblad-Zmakacurad gepatioT. Tqven Tqveni sulis wmidanebs eZebT gadarCenisaTvis, magram aseTebs gadarCena ar uweriaT. radgan antiqristesi arian. vinc RmerTisgan aris da RmerTi uyvars, ixilavs RmerTs da mis wmidanebs. axla saavadmyofoSi rom wevs da Tveebi ver gamova iqidan, kidev ikiTxavs, arian Tu ara wmidanebio?!... da kidev Tu ver moego gons, tanjvas tanjvaze daumateben… is wmidanebi, romlebic mas Turme emalebodnen!..

saSiSi da sastikia RmerTi TavxedebisTvis.! Tqven ki nu geSiniaT, Tqven RmerTis moyvare xalxi xarT. ucodvelebi ara xarT, magram... (icinis), RmerTi ganaxebT borotebis tanjvas da vaebas.

კატეგორია: მამა გიორგი ბასილაძე | დაამატა: giorgi
ნანახია: 3895 | რამოტვირთვები: 0 | კომენტარი: 1 | რეიტინგი: 5.0/2
სულ კომენტარები: 1
0
1 ივანე   [მასალა]
ეს ყველაფერი ძალიან სერიოზულია ძალიან უფლის გარეშე შეუძლებელია

კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]

Copyright MyCorp © 2009-2021 |