ორშაბათი, 08.03.2021, 02:44მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა

საიტის მენიუ

ჩვენი გამოკითხვა

შიაფასეთ ჩემი საიტი
სულ პასუხი: 1808

მოგწონთ ჩიპიზაცია?

ხართ მომხრე ჩიპიანი პასპორტების და ბარათების !?
სულ პასუხი: 2396

მოუსმინეთ

სტატისტიკა

web site analyser
სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0

სოციალური ქსელები

წიგნი მ. გიორგიზე

წ

დღესასწაულები

საათი/კალენდარი

საიტის მეგობრები

ჩვენი ბანერი

ჩვენი ბანერი


                                                                

შესვლის ფორმა

ლოგინი:
პაროლი:

ძებნა

მინი-ჩეთი

200

9/11 ეშმაკი

ანგელოზი გალობისას

მამა გაბრიელის ხმა

სასწაულები

მოლაპარაკე ხატი

სასწაულები

ფაილების კატალოგი
მთავარი » ფაილები » რელიგია/Religion » მამა გიორგი ბასილაძე

მამა გიორგი ბასილაძე
29.01.2011, 19:51

pasuxi. ucnobi, vinc SiSsa da SfoTs aRgiZravs gulSi, ar aris Cveulebrivi adamiani. is an Sepyrobilia, an TviTon eSmaki xorcieli saxiT. ubralo adamians ar aqvs meore adamianis SeSinebis arc Zala da arc survili. rom ara RmerTisgan mfarveloba, aseTebs SeuZliaT daazianon adamiani, rogorc sulierad, ise xorcielad. ar isvenebs boroti, gansakuTrebiT bolo Jams. mTeli jojoxeTi gamosulia qveynad adamianTa misataceblad, magram nu geSiniaT, aqve arian wmidanebic. roca aseTi adamiani Segxvdeba quCaSi, transportSi, eklesiaSi, an sazogadoebrivi TavSeyris sxva adgilebSi _ unda iloco. locva da marxva _ es ori iaraRi dagvitova Cven qriste RmerTma. Tu es eSmakeuli Sens zurgs ukan, an gverdiT imyofeba, unda iloco `mamao Cveno~.  es locva, Sens irgvliv wreze, rogorc maRali eleqtro Zabva _ urtyams borots!.. da Tu es boroti Sen win mokalaTda da TvalebSi mtaceblurad giyurebs, maSin imeore locva: `qriste RmerTs dideba” an `qristes dideba~ _ es sityvebi moqmedebs sigrZeze, rogorc ”lazeris” sxivi. boroti imitom girtyams SiSs, rom dagimorCilos, dagipyros da misi Zliereba aRiaro. boroti xarobs, roca qristes morwmune, mis win kankalebs. icis RmerTma, rom Cven uZlurni varT da Seuwevnad ar dagvtovebs borotis winaSe, magram qriste RmerTs unda Cven TviTonac vibrZoloT, ar davemorCiloT da qedi ar movuxaroT borots. Tavidan SeiZleba Zalian SegeSindeT, magram ar danebdeT, boroti cdilobs SiSiT RmerTi dagaviwyoT. Tqven ki unda ivaJkacoT, Zala moikriboT da ganagrZoT qristes dideba _ Sen ki ara, Se boroto, aramed Cems RmerTs dideba! _ `qristes dideba!~_
 locvisas TvalebSi nu uyurebT, magram nurc Tavs CaqindravT, aramed uyureT saxis areSi. Tavidan yvelaferi erTad dagatydeba: SiSi, eWvi, uimedoba, uZlureba, magram scadeT da brZola daiwyeT, naxavT ,RmerTi rogor SegewevaT da vin ufro Zlieria!..

ar mogeSveba boroti da arc Sen moeSva locvasa da qristes didebas. ibrZole da RmerTi, romelic am brZolaSi uxilavad SenTan aris, gagaxarebs, daganaxebs qristes saxelis Zlierebas. RmerTs ki ar unda Seni SeSineba, magram roca Tavad igrZnob locvis Zalas, metad gimtkicdeba rwmena.

qristes msaxurebsa da morwmuneebs laCroba ar gvekadreba. qristiani Tavmdabali unda iyos, magram es ar niSnavs mters Tavi dauxaro. qristianebi sxvebze kacTmoyvareebi varT, magram brZolaSi yvelaze mamacebic da sastikebic.

SiSi iZulebiTi morCilebaa da Cven ar Segvferis borotis morCileba. borotTan brZoliT RmerTi avaJkacebs suls. isic icodeT, RmerTi mowyalea da Tqvenze aRmatebul Zalas ar dauSvebs. mas yvelaferi gansazRvruli aqvs. rogorc iswavleba da iwrToba siyvaruli, ise iwrToba da iswavleba simamacec, gambedaobaca da vaJkacobac.

nu geSiniaT borotis sulis Zalis, garegnobis, Tvalebis, xmis, radgan igi maT iyenebs Cveni SeSinebisa da damcirebisaTvis. rodesac SiSi modis, nu miecemiT sasowarkveTilebasa da panikas. am dros RmerTis winaSe unda aRiaro, rom Sen araferi ar xar, rom uZluri xar da arc aravin ara xar RmerTis gareSe da iwyo locva. RmerTi uxilavad TandaTan gagaZlierebT da imasac daganaxebT, es `uSiSari~ da `magari biWi~, rogor aiZurweba da laCrulad gaipareba. didia da uZleveli qriste  RmerTi... ase rom, eSinodeT Cvens mtrebs da ara Cven.  Cven ki unda gveSinodes codvebis.

kidev erTi rCeva: yovelTvis, aseT borot adamianTan Sexvedris Semdeg. aucileblad midiT wmida mRvdelTan, radgan uxilavad boroti mainc azianebs suls da gonebas. wmidanma icis ra saxis ziani mogvayena borotma. isic uxilavad gaasworebs da aRgidgenT Zalebs, gamoitans Tqvengan borotis isrebs da gagaZlierebT Semdgomi brZolebisTvis.

კატეგორია: მამა გიორგი ბასილაძე | დაამატა: giorgi
ნანახია: 2585 | რამოტვირთვები: 0 | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]

Copyright MyCorp © 2009-2021 |