ორშაბათი, 08.03.2021, 00:14მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა

საიტის მენიუ

ჩვენი გამოკითხვა

შიაფასეთ ჩემი საიტი
სულ პასუხი: 1808

მოგწონთ ჩიპიზაცია?

ხართ მომხრე ჩიპიანი პასპორტების და ბარათების !?
სულ პასუხი: 2396

მოუსმინეთ

სტატისტიკა

web site analyser
სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0

სოციალური ქსელები

წიგნი მ. გიორგიზე

წ

დღესასწაულები

საათი/კალენდარი

საიტის მეგობრები

ჩვენი ბანერი

ჩვენი ბანერი


                                                                

შესვლის ფორმა

ლოგინი:
პაროლი:

ძებნა

მინი-ჩეთი

200

9/11 ეშმაკი

ანგელოზი გალობისას

მამა გაბრიელის ხმა

სასწაულები

მოლაპარაკე ხატი

სასწაულები

ფაილების კატალოგი
მთავარი » ფაილები » რელიგია/Religion » მამა გიორგი ბასილაძე

მამა გიორგი ბასილაძე
29.01.2011, 21:06

kiTxva: mama giorgi, rogor da ramdeni unda vilocoT?

pasuxi: eriskacebisTvis eklesias dawesebuli aqvs locvis kanoni!.. dila-saRamos locvebi sakmarisia! Tu amasac ver asrulebT, maSin savaldebuloa `mamao Cveno~, 50 da 90 fsalmunebi mainc!. locvaSi Cven vadidebT, vmadlobT RmerTs da gamovTxovT Sendobas, mfarvelobasa da kurTxevas. locva eriskacTaTvis zogadad TavdacviTi mniSvnelobisaa. morwmune Tavs icavs uxilavi mtrisagan, xolo berebi ara marto icaven Tavs, aramed anadgureben uxilavi-boroti sistemis xlarTebs!..

 berebi locviT miiweven win, eriskacebi ki tanjviT! es unda vicodeT, esaa aucilebeli!... locvas aqvs Zala da es iaraRia. locva gatyorcnili isariviTaa _ is aucileblad esoba borotebs, magram isini amiT ar nadgurdebian da aucileblad ganaxorcieleben sapasuxo dartymebs, da aq morwmunem unda icodes, rogor daicvas Tavi. berebi sapasuxo dartymebs asketizmiT - marxviT, mRviZarebiT, locvebis saukunovani mwyobri sistemiT igerieben. eriskacebs ki zogadad aseTi pirobebi da SesaZleblobebi ar gaaCniaT, amitom eriskacebma zustad unda icodnen, ramdeni ilocon da rogor!... "ra SeiaraReba gaaCnia arsenalSi”, rogori aqvT `zurgi~. locva leqsi ar aris! … locvis sityvebs aqvs Zala da is awuxebs eSmakebs, ris Semdegac isini gadmodian daundobel da sastik Setevaze. radganac eriskacebs wuTisoflis sazrunavi, xorcieli problemebi, Tan vnebebi awuxebT, marTebT didi zomierebiTa da  sifrTxiliT moekidnon locvebs!... amaSi maT wmida moZRvrebi daexmarebian.

rogorc wesi, damwyeb morwmuneT axasiaTebT locvebSi "gaumaZRroba”. ampartavan adamianebs surT raRacas miaRwion Zalian swrafad, undaT bevri `locviT~ waiwion win, Tumca es locvac ar aris.  isini ubralod kiTxuloben locvebs da mainc, zomaze metad iwveven borotebs. borots SeuZlia uceb arc upasuxos, `acalos~ da metic, TviTon aRZras locvisTvis, raTa ufro Rrmad Seityuos da erTianad daazianos, rogorc gonebrivad ise sulierad. yvela saqmeSi aucilebelia maswavlebeli, miTumetes sulierebaSi!... Tu urCebi ar iqnebiT, wmida moZRvrebi gaswavlian locvebs da sulier winsvlaSi Segiwyoben xels.

Zalian bevri garTulia `TviTganaTlebiT~. kiTxuloben auareba wignebs, mere aerevaT Tavi da avaddebian sulierad. bevri TviTneburad marxulobs, `ar akmayofilebs~ eklesiis mier dadgenili marxvebi da maTi aseTi `Tavgamodebac~ savalalo SedegiT mTavrdeba! aucilebelia zomiereba! ganviTareba moiTxovs safexurebriv aRmasvlas! TiTo mopovebul saafexurs ganmtkiceba sWirdeba!

locva mainc aris mlocvelis saqme!..  mas Tavi gamowrTobili hyavs. mas SeuZlia ilocos rogorc sakuTar Tavze, iseve sxvebzedac. sxvaze locva sxva sikeTesTan erTad, moyvasis codvebis garkveuli nawilis dadebasac moicavs. amitom, roca gamocdili ara xar da `SeiaraRebaSi~ mxolod moyvasis daxmarebis surviliRa gaqvs, sxvebze locva droSi, aucileblad dagazianebs!... me imas ki ar mogiwodebT, rom mxolod sakuTar Tavze ilocoT da naTesavebze, megobrebze, axloblebze ar ilocoT!... ara, magram girCevT wmida moZRvrebs SeuTanxmoT yovelive!..

erTi xelis mosmiT adamiani ver ganTavisufldeba vnebebisagan. is rom zogierTi vneba Tvlems da ar aqvs aqtiuri saxe, ar niSnavs imas, rom vneba ara gaqvT, an ukve dasZlieT!... vneba adamians manam eqneba, sanam ar gaaRwevs RmerTamde!... amitom aucilebelia gawonasworebuli midgoma. brZola gonivruli, dinji svliT da ara feTqebadi  da perioduli xasiaTis. wmida moZRvrebi dagexmarebaT Tqveni tvirTis, sulieri Zalebis, brZolis wesebisa da saSualebebis garkveva _ gansazRvraSi. TviTneboba sulierebaSi damRupvelia! eriskacebma unda akeTon is saqme, razec arian dadgenilni RvTiT da akeTon unda keTilsindisierad, uangarod! unda daicvan simarTle, uyvardeT RmerTi da madlobdnen mas. gamoiTxovon misgan kurTxeva da xelSewyoba xorciel da sulier saqmianobaSi!... ase, rom wmida              eklesias dadgenili aqvs adamianisTvis   ra,  rogor,  da  rodis ilocos!... da Tu vinme moindomebs meti ilocos sulieri srulyofilebisaTvis, maSin man bevri ram unda aikrZalos wuTisoflisa!... sxvanairad araferi gamova, orive erTad ar gamova, babua!

RmerTma mogceT WeSmariti moZRvrebi da maTi WeSmariti morCilebis unaric da moZRvrebi gagiyvanen RmerTamde.

 

კატეგორია: მამა გიორგი ბასილაძე | დაამატა: giorgi
ნანახია: 3209 | რამოტვირთვები: 0 | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]

Copyright MyCorp © 2009-2021 |