ორშაბათი, 08.03.2021, 02:03მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა

საიტის მენიუ

ჩვენი გამოკითხვა

შიაფასეთ ჩემი საიტი
სულ პასუხი: 1808

მოგწონთ ჩიპიზაცია?

ხართ მომხრე ჩიპიანი პასპორტების და ბარათების !?
სულ პასუხი: 2396

მოუსმინეთ

სტატისტიკა

web site analyser
სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0

სოციალური ქსელები

წიგნი მ. გიორგიზე

წ

დღესასწაულები

საათი/კალენდარი

საიტის მეგობრები

ჩვენი ბანერი

ჩვენი ბანერი


                                                                

შესვლის ფორმა

ლოგინი:
პაროლი:

ძებნა

მინი-ჩეთი

200

9/11 ეშმაკი

ანგელოზი გალობისას

მამა გაბრიელის ხმა

სასწაულები

მოლაპარაკე ხატი

სასწაულები

ფაილების კატალოგი
მთავარი » ფაილები » რელიგია/Religion » მამა გიორგი ბასილაძე

მამა გიორგი ბასილაძე
29.01.2011, 21:14

kiTxva: mama giorgi, SeiZleba Tu ara adamianma imarxulos Cveulebriv arasamarxo dReebSi?                                                                             

 

pasuxi: wmida eklesiis mier dadgenili marxvebi xels uwyobs adamianis sarwmunoebriv aRzrdas. nebisyofis, simtkicis da sulieri Cvevebis gamomuSavebas. marxva sinanulis xelSemwyobia da ara sinanuli! xdeba cxovrebaSi: adamiani Sescodavs da dadgenili marxva ki jer Sorsaa. mas codva awuxebs. sindisi ise qenjnis, rom saWmlis danaxvac aRar SeuZlia. ki ar Wams, aramed ver Wams... aseTi mdgomareoba ukve marxvaa.!.. Tan sinanuliT. sinamdvileSi sinanuli iwvevs namdvil marxvas da ara marxva _ sinanuls. ase rom, Tu adamians aseTi ram SeemTxva, SeuZlia imarxulos. aseve SeuZlia imarxulos, roca RmrTisagan raRac saqmeSi Semweobas gamoiTxovs. is am dros marxviT ganamtkicebs locvebs. SeiZleba marxva raRac gansacdelis Jamsac. aseve moyvasis sasargeblod, rom Seexidos sulieri tanjvis dros. magram wmida moZRvars unda SeuTanxmdes.

ise sinanulis dros marxva bunebrivia. e. i. roca saWmels ki ar Wam, aramed sulieri mdgomareobidan gamomdinare - ver Wam!.. aseTi marxva ufro didia da saTnoeyofa RmerTs!... radganac mas Sinagani tanjvac axlavs Tan.

sinanuli mZimea. amitom eklesiam daadgina sazogado marxvebi, rac exmareba adamians ganwmendaSi, sindisTan SerigebaSi, didi  saRvTo da saeklesio dResaswaulebis Rirseulad SexvedraSi. SimSili wvavs codvebs. marxva marxvisTvis ki ar unda iyos, aramed sulisaTvis! roca `s a m a r x o  n a y i n s~ eZeb,  es marxva araa, babua,  an kidev  `s a m a r x o  x i n k a l s~, an kidev erTi qvabi lobio SeWamo, zed ori boTli Rvino daayolo da `xorcs ki kbili ar daakaro~ _ esec araa marxva!...

 kargis keTeba yovelTvisaa SesaZlebeli!. hoda, marxva kargia!... Tu gaqvs sinanuli da ver Wam saWmels, nu aiZuleb Tavs da nu mieZalebi saWmels imis gamo, rom jer marxvis dReebi ar dawyebula. imarxule da nu Wam!... sinanuliT gamowveuli marxva iSviaTad eZleva adamians!

m a r x v a s,  S i m S i l o b a s   garda bevri sxva sikeTisa aqvs kidev erTi didi sikeTe: SimSilobis dros viTardeba adamianis cnobiereba.   S i m S i l i  tanjvaa da es tanjva xels uwyobs gonebriv ganviTarebasa da sulieri Tvalebis axelas. magram aqac, rogorc locvaSi, aucilebelia wminda moZRvris meTvalyureoba

კატეგორია: მამა გიორგი ბასილაძე | დაამატა: giorgi
ნანახია: 3353 | რამოტვირთვები: 0 | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]

Copyright MyCorp © 2009-2021 |