ორშაბათი, 08.03.2021, 02:53მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა

საიტის მენიუ

ჩვენი გამოკითხვა

შიაფასეთ ჩემი საიტი
სულ პასუხი: 1808

მოგწონთ ჩიპიზაცია?

ხართ მომხრე ჩიპიანი პასპორტების და ბარათების !?
სულ პასუხი: 2396

მოუსმინეთ

სტატისტიკა

web site analyser
სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0

სოციალური ქსელები

წიგნი მ. გიორგიზე

წ

დღესასწაულები

საათი/კალენდარი

საიტის მეგობრები

ჩვენი ბანერი

ჩვენი ბანერი


                                                                

შესვლის ფორმა

ლოგინი:
პაროლი:

ძებნა

მინი-ჩეთი

200

9/11 ეშმაკი

ანგელოზი გალობისას

მამა გაბრიელის ხმა

სასწაულები

მოლაპარაკე ხატი

სასწაულები

ფაილების კატალოგი
მთავარი » ფაილები » რელიგია/Religion » მამა გიორგი ბასილაძე

მამა გიორგი ბასილაძე
29.01.2011, 21:27

kiTxva: mama giorgi, Tqven mama gabrielze brZaneT, masze sxvadasxva  Sexedulebaa, rogorc sasuliero, ise saero pirTa Soris.

 

pasuxi: ra giTxraT, Tu iciT: miwier adamians wmidanis ar esmis!... SeiZleba didi codnac gagaCndes da didi kacic iyo, magram wmidani ver icno. angelozi da eSmaki ver gaarCio. ampartavani sulisa da codviT amRvreuli Tvalebis mqone adamians SeuZlia, wmidani icnos?! an wmidani gaexsneba mas?!... aseTi adamianebi yvelafers codvilad xedaven da awyobT kidec, yvela maTnairi rom iyos!..

wmidani rom icno, misi jiSis unda iyo!... Tavmdabali, siwmindis moSurne da sulieri madlis matarebeli, amaSia aucilebloba!...

Tu adamians madli ara aqvs, is adamiani sulierad mkvdaria. jer kidev wm.serafim saroveli gvaswavlida: `adamianis miwieri cxovrebis arsi, mis mier suliwmindis madlis moxveWaSiao!~ da es mdgomareoba, merwmuneT, tanjvis, dauRalavi Sromis, saRmrTo ganaTlebisa da wminda maswavleblebis gareSe ar miiRweva. TiToeuli mowodebuli adamianis sulis am mdgomareobamde miyvana eklesiis wminda movaleobaa. sxva rom sulis am safexurze aiyvano – Tavad unda iyo wmidani!..

gabriel beri suliwmidis WurWeli iyo. is RmrTis gamovlinebis imdenad gansakuTrebuli movlenaa, rom bolomde amoucnobi rCeba araTu Cveulebrivi adamianebis gonebisaTvis, aramed dRes moqmedi Tanamedrove wmidanebisTvisac!.. amitom gasakviri arc unda iyos is, rom dResac grZeldeba WeSmaritebis moZule Zalebis mier gabrielis devna, Tumca sxva formiT da sxva SinaarsiT. is RmrTis rCeuli iyo da RmrTis Seracxuli. sxva sakiTxia misi amqveyniuri kanonizacia. mas garkveuli wesebi aqvs da vfiqrob, rom es dRec ar aris Sors.

FDDAAGFF           

4. kiTxva: mama giorgi,  Tqven  axseneT  uwmindesisi da unetaresis – ilia II–s  amagi Tqvenze.

 

pasuxi: diax, vaxsene, radgan es asea!... sasuliero seminaridan moyolebuli, bevri sikeTe aqvs gakeTebuli CemTvis. bevrjer damxmarebia xorcieladac. adamianma sikeTis danaxva da dafasebac unda iswavlos da keTilismyofelis pativiscemac!... esaa aucilebeli !...

ilia II Zalze rTuli periodis patriarqia. garda rwmenisa, kidev bevri sxva TvisebebiT unda yofiliyo gamorCeuli, rogorc pirovneba, romelsac unda emarTa eklesia uRmrTo xelisuflebis periodSi... moTmineba, sibrZne, ganaTleba, xedva, moqniloba, sifrTxile, gamWriaxoba da, gnebavT, politikuri alRoc, swored is Tvisebebia, romelTa wyalobiTac da uflis SewevniT SesZlo uwmindesma eklesiis ise marTva, rom ganeridebina is mtrebis mier sagangebod momzadebul ara erT safrTxesa Tu xlarTebs.

ramdenime xnis win CemTan iyo qalbatoni endi, romelic Tavis droze tyibulis qalaqkomis mdivnad muSaobda, dRes is eklesiuria... da ai ra miambo: `1978 wlis damdegs, eduard SevardnaZem moiwvia sagangebo respublikuri TaTbiri, romelzec raikomebis yvela mdivani eswreboda. maT Soris mec gaxldiT.. da ar damaviwydeba SevardnaZis sityvebi, romlebmac maSin yvela CvenTagani gaaoca: `sapatriarqos saTaveSi Caudga iseTi Zlieri pirovneba, romelsac SeuZlia komunistur ideologias seriozuli safrTxe Seuqmnas, amitom saWiroa gavaZlieroT aqtivoba ideologiur muSaobaSi!~ maSin yovlad auxsneli iyo CemTvis SevardnaZis mier gamoTqmuli gangaSis es sityvebi, miT umetes, im dros, eklesiisagan safrTxe naklebad mosalodneli mesaxebodao.~

im qalbatonis sityvebi imitom moviyvane, rom SevardnaZe, romelic TviTon flobda did Zalas da gaaCnda sulieri xedva borotisgan, grZnobda uwmindesis sulier Zalasac da misi mosvlis pirad saSiSroebasac! Torem politikurad, im xanad, damorCilebul mdgomareobaSi myof eklesias ra safrTxe unda Seeqmna kompartiisaTvis?!

bevri ram gaakeTa uwmindesma da ufasdeba kidec qarTveli erisagan...

...ucdomeli mxolod RmerTia!... uwmindesi `romis papi~ ki ar aris!... cocxal adamians mosdis Secdomebi, magram pirovnebis saxes mainc gansazRvravs keTili saqmeebisa da Secdomebis met-nakleboba. keTili saqme ki uwmindess, rogorc xedavT, blomad aqvs!...

isev vimeoreb, rTuli dro iyo. uwmindess urTulesi `fronti~ ebara. bevri gankiTxva, Seuracxyofa da undobloba iwvnia man, magram yovelive TavmdablobiTa da sulgrZelobiT daiTmina: swamda, rom xalxi bolos mainc gaugebda mas... Tumca isic minda vTqva, rom bevri uwmindess ganikiTxavda ara imitom, rom mis mimarT pirad siZulvils ganicdida, aramed imitom, rom maTac Zalian uyvardaT saqarTvelo... magram, samwuxarod, didi sulieri xedva iyo saWiro, rom CaexedaT uwmindesis dafarul pirovnebaSi.

Tu daakvirdebiT, uwmindesi saocrad mlocveli patriarqia. is gamudmebiT wirva-locvaSia, iSviaTia sasuliero ierarqiis piri, romelic amden locvebze idges wlebis manZilze da Tanac am asakSi; da kidev, es aris patriarqi, romelsac uiSviaTesi mosmenis unari gaaCnia...

dRes saqveynod aRiareben uwmindesis Rvawls: rom, aSenda da keTilmoewyo amdeni taZari, momravlda sasuliero pirTa raodenoba. gaixsna seminaria-akademiebi, gamoica amdeni sasuliero literatura da kidev bevri sxva ram!.. magram es ar aris mTavari... aq CamoTvlili, adre Tu gvian mainc aResruleboda sxva, nebismieri patriarqis xelSic, radgan eri, RvTis SewevniT, Semobrunda da daadga RvTiT gansazRvrul gzas!... es istoriuli aucilebloba iyo!

me ki minda aRvniSno uwmindesis kacTagan dafaruli Rvawli, romelTagan erT-erTi gaxlavT misi udidesi damsaxureba eklesiis erTianobis saqmeSi. is, rom eklesia, dRemde movida swored aseTi saxiT, aris uwmindesis didi sulieri Zalisxmevis Sedegi. bevrjer hqonia mters qarTuli eklesiis ganadgurebis, gaxleCis da arevis mcdeloba. dResac Zalian bevrs ar asvenebs qarTuli eklesiis aRorZineba. vgulisxmob, rogorc aSkara mtrebs, ise `erTmorwmune keTilmosurneebsac~. safrTxe sul iyo da aris kidev, rogorc garedan, aseve Signidanac _ vgulisxmob sxvadasxva Zalebis zegavlenis qveS moqceul da aseve didebismoyvareobis JiniT Sepyrobil pirebs, romelTac `SeTqmulebis Wia~ jerac uRrRniT guls... romelTa windauxedav zraxvebs SeeZlo eklesiaSi saSineli areuloba, ganxeTqileba da mRelvareba Seetana, romelsac SeiZleboda mohyoloda iseTi umZimesi Sedegi, rogoricaa morwmune mrevlis sasowarkveTileba da eklesiidan gaucxoeba!...

yvela es safrTxe realuri iyo, Tumca SeumCneveli erisTvis da SeumCnevelia is Zalisxmevac, romelic gamoavlina uwmindesma am safrTxeebis asacileblad. es umZimesi Sromaa!...

sxva sakiTxia, vin rogor afasebs da rogor iyenebs uwmindesis ndobasa da xeldasxmas!...

Tumca, uwmindess, Tavisi xedvis wyalobiT, ara mgonia, vinmes `sunTqva~ gamoeparos da Tu iTmens bevr rames, albaT, misi sulgrZelobiTa da kacTmoyvareobiT iTmens. magram roca sakiTxi eklesiis siwmindesa da qveynis momavals Seexeba, ara mgonia, uwmindesma, vinmes mimarT zedmeti `Semwynarebloba~ gamoiCinos!...

კატეგორია: მამა გიორგი ბასილაძე | დაამატა: giorgi
ნანახია: 3244 | რამოტვირთვები: 0 | კომენტარი: 2 | რეიტინგი: 3.4/5
სულ კომენტარები: 1
0
1 mariami   [მასალა]
mikvars mama giorgi

კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]

Copyright MyCorp © 2009-2021 |