ორშაბათი, 08.03.2021, 01:50მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა

საიტის მენიუ

ჩვენი გამოკითხვა

შიაფასეთ ჩემი საიტი
სულ პასუხი: 1808

მოგწონთ ჩიპიზაცია?

ხართ მომხრე ჩიპიანი პასპორტების და ბარათების !?
სულ პასუხი: 2396

მოუსმინეთ

სტატისტიკა

web site analyser
სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0

სოციალური ქსელები

წიგნი მ. გიორგიზე

წ

დღესასწაულები

საათი/კალენდარი

საიტის მეგობრები

ჩვენი ბანერი

ჩვენი ბანერი


                                                                

შესვლის ფორმა

ლოგინი:
პაროლი:

ძებნა

მინი-ჩეთი

200

9/11 ეშმაკი

ანგელოზი გალობისას

მამა გაბრიელის ხმა

სასწაულები

მოლაპარაკე ხატი

სასწაულები

ფაილების კატალოგი
მთავარი » ფაილები » რელიგია/Religion » მამა გიორგი ბასილაძე

მამა გიორგი ბასილაძე: 2011 წ. საქართველოს გაბრწყინების დასაწყისია
23.01.2011, 17:13

kiTxva: mama giorgi gasagebia, rom Cvens ers codvebis gamo daatyda Tavs amdeni ubedureba, tkivili, mwuxareba da gansacdeli, magram dRes xom eris didi nawili eklesiaSi dadis, abarebs aRsarebas, eziareba... Cven ki mainc gviWirs rogorc sulierad, ise ekonomiurad da politikurad.  rogor axsniT amas?

 

pasuxi:  eris RmerTTan Serigebis aucilebeli da WeSmariti piroba ara taZrebSi zereled misul adamianTa simravlea, aramed morwmune adamianebis – rwmenis, sinanulis, locvis, moSiSobis, morCilebis xarisxi, aRsarebis siwrfele da codvebidan gamosvlis mtkice gadawyvetileba! wm.ioane oqropiri wers: `imitomaa yvelaferi daqceuli, imitomaa yvelgan gamefebuli ukiduresi uwesrigoba, rom Cven, rogorc sanaxaobaze, veZebT xalxis simravles!... xalxis krebuli, sayvarelo, rodesac igi RmerTis nebas ar asrulebs, arafriT gansxvavdeba maTgan, vinc saerTod ar arsebobs!...~

getyviT ager: aRsareba erTia, xolo sinanuli _ meore... gulis Semusvrilobis, sinanulis gareSe naTqvami aRsareba ra Sedegis momcemi unda iqnes?!! sinanulia mTavari... sinanuls iTxovs RmerTi codvis sanacvlod, radgan sinanulia is saSualeba, romliTac Semcode adamians ubrundeba RmerTTan urTierTobis moraluri ufleba da, roca ers ar aqvs sakmarisi sinanuli, maSin kacTmoyvare RmerTi, isev Cvenda sasikeTod, gvigzavnis tkivils, mwuxarebas, SimSils da sxvadasxva saxis gansacdels da amiT gvibaTilebs codvebs. codva materiaa, is ar qreba. is uaryofiTi, boroti energiaa da misi ganeitraleba mxolod codvis gamotirebiT an tanjviTa da tkivilebiT aris SesaZlebeli.

Cven vabarebT aRsarebas, mRvdlebic gvpatioben codvebs, magram aq mTavaria gvpatiobs Tu ara RmerTi!!! Tqven iciT, rom aRsarebis saidumlos TviTon qriste RmerTi eswreba da ugulod da zereled misuls is ar Seundobs, miuxedavad imisa, rom mRvdelma SeiZleba apatios. ai, amaSia aucilebloba!!! Cven rom mRvdelma Segvindo codvebi, RmerTma Tu Segvindo?! Tqven bibliidanac iciT: roca RmerTi Seundobda ers, an calkeul adamians, maTi cxovreba sagrZnoblad icvleboda keTildReobisaken. maTze RvTis kurTxeva modioda.

me momewona Tqveni SekiTxva - e. i. azrovnebT.

Tu RmerTma Segvindo, maSin ratom varT dasjili? ratom varT isev cud yofaSi? e.i. gamodis, rom RmerTma ar Segvindo!.. maSin rogor gavigoT, romeli codva gvepatia da romlis gamosasyidad kidev unda vitanjoT?! amitom viZaxi, babua.   c o c x a l i    w m i d a n e b i    e Z e i e T – m e T q i !... wminda mRvdeli xedavs yovelives da is ar Segindobs, Tu RmerTs ar surs jer Seni Sendoba da daginiSnavs epitemias. is mkacric aris, magram, amavdroulad, Zalian mowyale da mosiyvarulec. mas SeuZlia, Seni codvebi daidos da RmerTis winaSe TviTon gamoitiros igi. Zalian mcire droSi gamoitirebs iseT codvebsac, romlebsac Tqven wlebs moandomebdiT. rodesac wminda mRvdlisagan gesmiT Sendoba, icodeT, es qristesgan Sendobaa!

yoveli kacis msajuli – sakuTari sindisia. sindisi getyvis, ras imsaxureb, an kidev, esa Tu is gansacdeli romeli konkretuli codvis gamo gewvia. aRsarebaze mimavals sindisi getyvis, xar Tu ara mzad, an ra guliT midixar. RmerTs Cveni dasja ki ar uxaria, es Cven gvWirdeba. usamarTlobaze rom gvsjis, e.i. misianebi varT, Torem RmerTi ar dagvsjida, gvaclida da bolos saukuno satanjvels migvcemda.. `is, vinc codvis gamo ar isjeba, ambobs wm.ioane oqropiri, yvelaze ubeduri adamiania!~

Cven, vimeoreb, qristes qveyana varT!... (es sityvebi im JurnelSi gadamikeTes!.. TiTqos me ar vicode, ras niSnavs qristianuli qveyana da ras qristes qveyana!!!),  amitom ers rame codvis laqa ar unda hqondes. es tanjva da sisxli, mwuxareba, siduxWire Cveni gansabaneli iyo. Cven mZime Jami ukve gamoviareT... wm.berebma eris codvaTa didi umetesoba ukve gamoitires, Cvenc sakmaod vitanjeT... iseTi dro dadgeba saqarTveloSi, ara Tu samRvdelo dasi, aramed xelisuflebaSic wmidanebi gveyoleba... mefe udidesi wmidani iqneba...

yovladwmida RvTismSobeli qristes gabrwyinebul saqarTvelos daaxvedrebs!!!

კატეგორია: მამა გიორგი ბასილაძე | დაამატა: giorgi
ნანახია: 3212 | რამოტვირთვები: 0 | რეიტინგი: 4.5/4
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]

Copyright MyCorp © 2009-2021 |